• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Общо събрание на БАРОК

На 22 ноември 2013г., в сградата на Народната библиотека, се проведе Общо събрание на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК).

Дневният ред на Общото събрание включваше промени в Националния съвет на сдружението, обсъждане и приемане на проект за изготвяне на етичен кодекс на работодателите в областта на културата, обсъждане и приемане на предложение за нова професия „Организатор на културни прояви и събития“ и държавно образователно изискване (ДОИ) за нея.

Под председателсвото на г-н Атанас Попдимитров, общото събрание освободи г-н Васил Василев и г-жа Майя Гидова като членове на Националния сътвет и на тяхно място избра г-н Александър Текелиев и г-жа Анна Монова.

Общото събрание прие единодушно да бъде разработен  етичен кодекс на работодателите в областта на културата. Членовете на Общото събрание дискутираха възможността да бъде създадена Етична комисия, която да следи за спазването на кодекса и да решава възникнали въпроси и проблеми от етичен характер.

По време на обсъждането и приемането на предложенията за нова професия "Организатор на културни прояви и събития" и държавните образователни изисквания към нея бе направено предложение да бъдат информирани и поканени да се включат в дискусията ректори и преподаватели от потенциалните обучаващи институции.