• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Общо събрание на БАРОК

 

На 28 март 2014г., в сградата на Народната библиотека ще се проведе Общо събрание на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК).

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за работата на Националния съвет и дейността на „Барок“ през периода януари 2013 г. февруари 2014 г.; проект за решение ОС приема доклада за работата на Националния съвет и дейността на „Барок“ през периода януари 2013 февруари 2014 г.;

2. Приемане на финансов отчет на „Барок“ за 2013 г.; проект за решение ОС приема финансовия отчет на „Барок“ за 2013 г.;

3. Приемане на бюджет на „Барок“ за 2014 г.; проект за решение ОС приема бюджет на „Барок“ за 2014 г.;

4. Приемане на план за действие на „Барок“ през 2014 г.; проект за решение ОС приема план за действие на „Барок“ през 2014 г. Плана за действие може да видите тук.

5. Разни.

 

Покана за Общото събрание в държавен вестник може да намерите тук.

Представителите на членове да носят със себе си документ за платен членски внос и актуални документи, удостоверяващи представителната им власт, или пълномощно, ако съответният член се представлява от пълномощник съгласно условията на устава.

Образец на пълномощното може да намерите тук