• Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Семинар: "Европейската кредитна система в ПОО (ECVET) и ползите от използването й в практиката"

Семинар: "Европейската кредитна система в ПОО (ECVET) и ползите от използването й в практиката"

Кога: 30 май

Къде: София, Център за развитие на човешките ресурси.

Презентатори:

Илиана Танева, главен експерт в МОН;

доц. д-р Силвия Цветанска, СУ „Св. Климент Охридски“;

Пенка Николова, главен експерт в НАПОО;

Галя Божанова, главен експерт в НАПОО;

Кирил Желязков – главен директор „Браншови организации“ в Българска стопанска камара.

Цел на семинара: Изясняване на предпоставките за появата на Европейската кредитна система, нейната същност, както и ползите от нея.

European Credit for Vocational Education and Training (ECVET), превеждана като Европейска кредитна система за професионално образование и обучение, представлява система за акумулиране и трансфер на кредити, придобити чрез професионално образование и обучение (ПОО). Като предпоставки за въвеждането на такава система могат да се разглеждат развитието на човешкия потенциал – ключов фактор за растеж на икономиката и на обществата, ориентация към компетентностни модели при търсене на работна сила, мобилност на кадрите, бързо остаряване на уменията (по експертно мнение 1/3 от квалификациите ще имат жизнен цикъл под 5 години до 2030г., като цифрата се очаква да достигне 2/3 до 2050г.).

Когато говорим за кредитната система, е редно да споменем и основните понятия, свързани с ECVET:

 • квалификация - формален резултат от процеси на оценяване и валидиране, когато компетентна институция определи, че обучаваният е постигнал резултати от учене в съответствие с определени стандарти;

 • резултати от учене - формулират това, което обучаваният знае, разбира и може да прави след завършване на процес на обучение. Дефинират се чрез знания, умения и компетентности;

 • единица резултати от учене е компонент от квалификация, състоящ се от съгласуван набор от знания, умения и компетентности, който може да бъде оценен и валидиран;

 • кредит - пакет от резултати от учене, които са били оценени и които могат да се натрупват с цел придобиване на квалификация или прехвърляне към други учебни програми или квалификации;

 • компетентна институция - институция, която е отговорна за разработването и предоставянето на квалификация;

 • валидиране на резултати от учене - процес на потвърждаване, че оценените резултати от учене, постигнати от обучавания, съответстват на регламентираните в официален документ (напр. ДОИ);

 • признаване на резултати от учене- процес на официално признаване на постигнатите резултати от ученето чрез присъждане на единици или квалификации;

 • ECVET точки - цифрово представяне на общата тежест на резултатите от учене в квалификацията и на относителната тежест на единиците по отношение на тази квалификация.

Ключово е понятието "диница резултати от учене (ЕРУ). Технически характеристики на една единица:

 • съдържа се в различни професии и има еднакво съдържание носи едно и също наименование;

 • може да бъде оценявана, валидирана и признавана, независимо от начина, по който са придобити съдържащите се в нея знания, умения и компетентности;

 • нивото на дадена единица се определя по отношение на Националната квалификационна рамка и Европейската квалификационна рамка( НКР и ЕКР);

 • единица, която се съдържа в няколко професии, може да има различна тежест във всяка от професиите;

 • процедурите и критериите за оценявяне на резултатите от учене във всяка единица трябва да са ясни;

 • някои единици могат да имат срок на валидност;

 • единиците трябва да бъдат описани и публикувани на достъпни места (напр. в рамките на ДОИ по професии).

Към момента е създаден проект на национален модел чрез разработване на ЕРУ за професиите: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност “Газова техника”; Системен програмист; Електротехник; Хлебар-сладкар; Готвач. Предпоставка за ефективното въвеждане на системата е въвличането на всички заинтересовани страни – бизнес, работодатели, браншови организации, държавни институции.

Ползите от въвеждането на ECVET могат да бъдат разглеждани от гледната точка на различните заинтересовани страни. За индивида това биха могли да бъдат акумулиране на знания и умения, мотивиране за учене и усъвършенстване през целия живот, възможност за мобилност, улеснена смяна на кариерния път и на професионалната сфера, лично и професионално самочувствие, преодоляване на социалното изключване. Като ползи за работодателите кредитната система би могла да гарантира компетентна работна сила, да бъде ориентир в придобитите компетенции и да спомогне за сравнимост и прозрачност на квалификациите, а за образователните институции: по-лесна мобилност, сравняване и признаване на квалификациите, както и насърчаване на практиките за обучение на възрастни.