• Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Покана за Общо събрание на членовете на БАРОК на 21 май 2015

П  О  К  А  Н  А

Националният съвет на БАРОК със седалище: гр. София, ул. „Панайот Волов” 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 21.май 2015 г. в 14 ч. в Народната библиотека „Кирил и Методий” на бул. „Васил Левски” 88 в София, при следния дневен ред:

 1. Доклад за работата на Националния съвет и дейността на БАРОК през периода март 2014 – март 2015; проект за решение - общото събрание приема доклада за работата на Националния съвет и дейността на БАРОК периода март 2014 – март 2015.;
 2. Приемане на финансов отчет на БАРОК за 2014 г.; проект за решение - общото събрание приема финансовия отчет на БАРОК за 2014 г.;
 3. Приемане на бюджет на БАРОК за 2015 г.; проект за решение – общото събрание приема бюджет на БАРОК за 2015 г.
 4. Приемане на План за действие на БАРОК през 2015-2020 г. - проект за решение – общото събрание приема Планът за действие на БАРОК през 2015-2020 г.
 5. Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на участниците в Общото събрание ще се извършва между 13 и 14 ч. на 21.05.2015 г. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 15 ч. на същото място и при същия дневен ред. Представителите на членове да носят със себе си документ за платен членски внос и актуални документи, удостоверяващи представителната им власт или заверено с печат пълномощно, ако съответният член се представлява от пълномощник.