• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Общо събрание на БАРОК

На 21 май се проведе редовно годишно Общо събрание на БАРОК. Приети бяха Отчетния доклад на Председателя за предходния отчетен период, финансов отчет и бюджет за 2015 г., както и План за действие за тази година. Очертани бяха основните направления за работа – увеличаване на членовете и събиране на членски внос, както и работата по следните програми:

„Развитие на социалния диалог в областта на културата

„Подобряване на управлението на сградите в областта на културата съгласно Европейските стандарти“

„Национална кампания  разширяване за достъпа на младите хора до култура“

„Преглед на състоянието на здравословните и безопасните условия на труд в областта на културата“

„Развитие на капацитета на БАРОК и на кадрите в културата“

„Развитие на публичността на БАРОК"