• Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Членове

Настоящи членове на Националния съвет

Пълноправни членове

Асоциирани членове

Общи правила за членство

 • Членството в БАРОК е доброволно.
 • Членството в БАРОК е пълноправно и асоциирано.
 • Всеки член има право да бъде представляван в социалния диалог.
 • Членовете на БАРОК запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.
 • Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставя другиму при условия и ред, определен от Общото събрание.
 • Членовете се приемат въз основа на писмено заявление с решение на Националния съвет.
 • Браншовият комитет дава становище по заявлението за членство в срок до един месец от постъпването на заявлението.
 • Националният съвет се произнася по заявлението за членство не по- късно от първото свое заседание след получаването на становището на Националния съвет
 • Решението на Националния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.
 • Решението на Националния съвет за отказ за приемане на може да бъде оспорено пред Общото събрание на сдружението, което се произнася по реда на чл. 28, ал. 1, т. 5 от Устава.
 • Членството в БАРОК се прекратява при:
  • молба за доброволно напускане при условия, че молителят е изпълнил задълженията си към БАРОК, произтичащи от членството;
  • прекратяване на юридическото лице на съответния член;
  • прекратяване на БАРОК;
  • изключване.
 • Националният съвет изключва член на БАРОК с мотивирано решение, когато:
  • нарушава системно устава на БАРОК;
  • извърши действие или/и бездействие, което накърнява престижа и интересите на БАРОК ;
  • системно не плаща членски внос.
 • Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира с писмен акт на контролния съвет на БАРОК и Националният съвет взема решението за отпадане с мнозинство от три четвърти от всички членове.
 • Горепосоченото решение на Националния съвет може да се обжалва пред общото събрание, което се произнася по реда на чл. 28, ал. 1, т. 5 от Устава.
 • Прекратяването на членството води до загубване на правата, предоставени въз основа на Устава.
 • Членовете на БАРОК са длъжни:
  • да спазват Устава;
  • да съдействат за постигането на целите на БАРОК, както и за финансовото и организационното укрепване на БАРОК;
  • да заплащат определения встъпителен и годишен членски внос;
  • да не използват членството си в БАРОК за цели и по начин, противоречащи на статута  и устава на БАРОК.