• Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Проекти

Дейността на БАРОК е насочена към:

 1. Застъпничество за развитието, утвърждаването и подпомагането на социалния диалог в областта на културата;
 2. Повишаване на квалификацията на лицата, заети в управлението в областта на културата;
 3. Утвърждаване на правила за професионална етика в областта на управлението в областта на културата в съответствие с международните стандарти;
 4. Насърчаване на политиките за подобряване на условията на труд в областта на културата;
 5. Установява на стандарти за обслужване на потребителите на културни продукти и услуги;
 6. Установява на стандарти за управление на качеството в областта на културата;
 7. Организационното и технологичното развитие в областта на културата;
 8. Решаване на проблемите по финансиране в областта на културата;
 9. Решаване на социалните проблеми на работниците и служителите, наети в областта на културата;
 10. Решаване на споровете, които могат да възникнат в областта на културата чрез създаване на независима арбитражна комисия към БАРОК.