• Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
  • Куклен театър Варна
  • Куклен театър Варна
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
  • Регионална  библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Услуги

Координира и съгласува дейността на своите членове и развива техния капацитет за участие в социалния диалог в областта на културата.

Представлява и защитава правата и интересите на работодателите в социалния диалог в областта на културата на общинско и национално ниво.

Представлява своите членове в колективното преговаряне в областта на културата.

Представлява своите членове в националното, браншово и отраслово тристранно сътрудничество на общинско и национално ниво в
областта на културата.

Представлява своите членове пред Министерството на културата, други държавни
и общински органи, както и пред български, чуждестранни и международни работодателски и
синдикални организации за развитие на социалния диалог в областта на културата на общинско, национално, европейско и международно ниво.