• Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Арбитражна Комисия

Настоящи членове на Националния съвет

 

 • В съответствие с устава на БАРОК съставът на помощните органи се избира за срок до три години, съставът на Арбитражната комисия се избира без срок.
 • Помощните органи се отчитат пред Националния съвет. Арбитражната комисия не се отчита.
 • Общото събрание приема устройствен правилник и процедурни правила на Арбитражната комисия.
 • Националният съвет избира Председателя на Арбитражната комисия, след като вземе мнението на Контролния съвет.
 • Членовете на Арбитражната комисия се избират от Националния съвет след като се вземе мнението на Контролния съвет