• Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Национална библиотека „Кирил и Методий“ – София
 • Куклен театър Варна
 • Куклен театър Варна
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
 • Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Генерален секретар

Настоящи членове на Националния съвет

 

 • Генералният секретар може да представлява БАРОК въз основа на нотариално заверено пълномощно.
 • Обемът и срокът на представителната власт на генералния секретар се определя с решение на Националния съвет.
 • В случай че Генералният секретар не е член на Националния съвет, той има право да участва в заседанията на съвета с право на съвещателен глас.